Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Psychologiczne Centrum Wsparcia

Otwórz

Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami dotycząca orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

Do szkoły specjalnej mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie posiadający aktualne orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (orzeczenia wydawane są na etapy edukacyjne lub w wyjątkowych sytuacjach na jeden rok szkolny).

Wydanie nowego orzeczenia jest konieczne, jeśli obecne jest ważne do końca bieżącego roku szkolnego, a rodzice wnioskują o przyjęcie dziecka do szkoły specjalnej od 1 września 2023 r.

Aktualne orzeczenie należy dołączyć do wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły. Zasada ta obowiązuje też w oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Kto powinien mieć wydane nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

  • dzieci z „zerówek" ubiegające się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej specjalnej (orzeczenie na I etap edukacyjny tj. klasy 1-3 szkoły podstawowej)
  • uczniowie klasy 3 szkoły podstawowej, ubiegający się o przyjęcie do klasy czwartej szkoły podstawowej specjalnej (orzeczenie na II etap edukacyjny, tj. klasy 4-8 szkoły podstawowej)
  • uczniowie klas 8 szkoły podstawowej, ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej specjalnej (orzeczenie na czas nauki w szkole ponadpodstawowej)
  • uczniowie, których orzeczenia tracą ważność w roku szkolnym 2022/2023 i którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły specjalnej.

Gdzie złożyć wniosek o wydanie orzeczenia:

Wnioski o wydanie orzeczeń składają rodzice/opiekunowie prawni w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Rodzice dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli i szkół powinni zgłosić się do poradni, zgodnie z rejonem przedszkola lub szkoły (informacja o rejonowej poradni dostępna jest w przedszkolu lub szkole).

Rodzice dzieci i uczniów, którzy w obecnym roku szkolnym nie uczęszczają do przedszkola lub szkoły zgłaszają się do poradni, zgodnie z miejscem zamieszkania.

Kiedy wystąpić o nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli rodzice planują kształcenie dziecka w szkole specjalnej od 1 września 2023 r.

Przyjmowanie dokumentów kandydatów do szkół specjalnych rozpocznie się w lutym 2023 r., dlatego wniosek o wydanie nowego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy złożyć jak najszybciej. Termin na wydanie orzeczenia przez poradnię wynosi 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wykaz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę:

otwórz

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Przedszkole współpracuje  z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 24, ul. Rzeczypospolitej 14.

W ramach współpracy do placówki przypisany jest zatrudniony w poradni psycholog Agata Kajkowska, który konsultuje się z nauczycielami i specjalistami, udziela im wsparcia, a w poradni pełni rolę osoby kontaktowej i koordynatora dla dzieci z naszej placówki.

Korzystanie z poradni – konsultacje, diagnoza, zajęcia terapeutyczne, warsztaty dla rodziców itd.  – jest również dobrowolne i bezpłatne.

Do poradni rodzice mogą w każdej chwili zgłosić się z własnej inicjatywy, nie jest konieczne żadne polecenie czy skierowanie ze strony przedszkola.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280)

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom  i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

Pomoc polega na rozpoznaniu potrzeb dziecka (edukacyjnych i rozwojowych) oraz jego indywidualnych możliwości, aby wspierać jego potencjał rozwojowy.

Potrzeba tej pomocy może powstać, kiedy dziecko:

- jest niepełnosprawne,

- ma trudności z zachowaniem lub emocjami,

- ma trudności z opanowaniem materiału,

- ma wadę wymowy,

- choruje przewlekle,

- przeżywa trudny czas np. ze względu na sprawy rodzinne,

- ma trudności adaptacyjne w nowym kraju,

Ale również:

- cechuje się wyjątkowymi uzdolnieniami.

 

Inicjatywa objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną przysługuje nauczycielom i specjalistom, ale także rodzicom dzieci.

 

Nauczyciele prowadzą obserwację wszystkich dzieci w swojej grupie i mogą zwrócić się do rodziców z informacją o zauważonych trudnościach i potrzebach.

Logopedzi przeprowadzają badania przesiewowe, w wyniku których kontaktują się z rodzicami dzieci, u których stwierdzają trudności w zakresie wymowy lub komunikacji.

Wszyscy specjaliści (logopedzi, pedagodzy specjalni, psycholodzy) prowadzą obserwacje dzieci na prośbę nauczycieli lub rodziców i przekazują informacje o poziomie funkcjonowania dziecka.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana przez wszystkich nauczycieli i specjalistów we współpracy z rodzicami. To, jak wygląda ta współpraca, wynika z potrzeb dziecka i rodzica oraz możliwości placówki. Mogą być to np.:

- wspomaganie w czasie bieżącej pracy w grupie,

- zajęcia indywidualne prowadzone przez wychowawców grupy (wspieranie uzdolnień dziecka, wspieranie w rozwoju poszczególnych umiejętności, np. grafomotoryki lub samodzielności, pomoc w opanowaniu materiału),

- konsultacje z rodzicami prowadzone przez wychowawców i specjalistów,

- zajęcia terapeutyczne w formie indywidualnej lub grupowej (np. logopedyczne, terapia pedagogiczna, terapia SI, zajęcia wspierające kompetencje społeczne i rozwój emocjonalny),

- warsztaty dla rodziców.

Nasi specjaliści

Aleksandra Lelewska – logopeda  (a.lelewska@gmail.com) - konsultacje dla rodziców odbywają się we wtorki od 8 do 9 (po wcześniejszym umówieniu)

AnnaBZuchora – logopeda, pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający (azuchora.p424@gmail.com) - konsultacje dla rodziców odbywają się w poniedziałki i piątki od 8:30 do 9 (po wcześniejszym umówieniu)

Natasza Sołdacka – psycholog, nauczyciel wspomagający, terapeuta SI (nsoldacka@gmail.com)

Katarzyna Łuczak – nauczyciel wspomagający