Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami dotycząca orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

Do szkoły specjalnej mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie posiadający aktualne orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (orzeczenia wydawane są na etapy edukacyjne lub w wyjątkowych sytuacjach na jeden rok szkolny).

Wydanie nowego orzeczenia jest konieczne, jeśli obecne jest ważne do końca bieżącego roku szkolnego, a rodzice wnioskują o przyjęcie dziecka do szkoły specjalnej od 1 września 2023 r.

Aktualne orzeczenie należy dołączyć do wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły. Zasada ta obowiązuje też w oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Kto powinien mieć wydane nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

  • dzieci z „zerówek" ubiegające się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej specjalnej (orzeczenie na I etap edukacyjny tj. klasy 1-3 szkoły podstawowej)
  • uczniowie klasy 3 szkoły podstawowej, ubiegający się o przyjęcie do klasy czwartej szkoły podstawowej specjalnej (orzeczenie na II etap edukacyjny, tj. klasy 4-8 szkoły podstawowej)
  • uczniowie klas 8 szkoły podstawowej, ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej specjalnej (orzeczenie na czas nauki w szkole ponadpodstawowej)
  • uczniowie, których orzeczenia tracą ważność w roku szkolnym 2022/2023 i którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły specjalnej.

Gdzie złożyć wniosek o wydanie orzeczenia:

Wnioski o wydanie orzeczeń składają rodzice/opiekunowie prawni w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Rodzice dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli i szkół powinni zgłosić się do poradni, zgodnie z rejonem przedszkola lub szkoły (informacja o rejonowej poradni dostępna jest w przedszkolu lub szkole).

Rodzice dzieci i uczniów, którzy w obecnym roku szkolnym nie uczęszczają do przedszkola lub szkoły zgłaszają się do poradni, zgodnie z miejscem zamieszkania.

Kiedy wystąpić o nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli rodzice planują kształcenie dziecka w szkole specjalnej od 1 września 2023 r.

Przyjmowanie dokumentów kandydatów do szkół specjalnych rozpocznie się w lutym 2023 r., dlatego wniosek o wydanie nowego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy złożyć jak najszybciej. Termin na wydanie orzeczenia przez poradnię wynosi 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wykaz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę:

otwórz

Psychologiczne Centrum Wsparcia

Otwórz

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Przedszkole współpracuje  z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 24, ul. Rzeczypospolitej 14.

W ramach współpracy do placówki przypisany jest zatrudniony w poradni psycholog Agata Kajkowska, który konsultuje się z nauczycielami i specjalistami, udziela im wsparcia, a w poradni pełni rolę osoby kontaktowej i koordynatora dla dzieci z naszej placówki.

Korzystanie z poradni – konsultacje, diagnoza, zajęcia terapeutyczne, warsztaty dla rodziców itd.  – jest również dobrowolne i bezpłatne.

Do poradni rodzice mogą w każdej chwili zgłosić się z własnej inicjatywy, nie jest konieczne żadne polecenie czy skierowanie ze strony przedszkola.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280)

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom  i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

Pomoc polega na rozpoznaniu potrzeb dziecka (edukacyjnych i rozwojowych) oraz jego indywidualnych możliwości, aby wspierać jego potencjał rozwojowy.

Potrzeba tej pomocy może powstać, kiedy dziecko:

- jest niepełnosprawne,

- ma trudności z zachowaniem lub emocjami,

- ma trudności z opanowaniem materiału,

- ma wadę wymowy,

- choruje przewlekle,

- przeżywa trudny czas np. ze względu na sprawy rodzinne,

- ma trudności adaptacyjne w nowym kraju,

Ale również:

- cechuje się wyjątkowymi uzdolnieniami.

 

Inicjatywa objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną przysługuje nauczycielom i specjalistom, ale także rodzicom dzieci.

 

Nauczyciele prowadzą obserwację wszystkich dzieci w swojej grupie i mogą zwrócić się do rodziców z informacją o zauważonych trudnościach i potrzebach.

Logopedzi przeprowadzają badania przesiewowe, w wyniku których kontaktują się z rodzicami dzieci, u których stwierdzają trudności w zakresie wymowy lub komunikacji.

Wszyscy specjaliści (logopedzi, pedagodzy specjalni, psycholodzy) prowadzą obserwacje dzieci na prośbę nauczycieli lub rodziców i przekazują informacje o poziomie funkcjonowania dziecka.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana przez wszystkich nauczycieli i specjalistów we współpracy z rodzicami. To, jak wygląda ta współpraca, wynika z potrzeb dziecka i rodzica oraz możliwości placówki. Mogą być to np.:

- wspomaganie w czasie bieżącej pracy w grupie,

- zajęcia indywidualne prowadzone przez wychowawców grupy (wspieranie uzdolnień dziecka, wspieranie w rozwoju poszczególnych umiejętności, np. grafomotoryki lub samodzielności, pomoc w opanowaniu materiału),

- konsultacje z rodzicami prowadzone przez wychowawców i specjalistów,

- zajęcia terapeutyczne w formie indywidualnej lub grupowej (np. logopedyczne, terapia pedagogiczna, terapia SI, zajęcia wspierające kompetencje społeczne i rozwój emocjonalny),

- warsztaty dla rodziców.

Nasi specjaliści

Aleksandra Lelewska – logopeda  (a.lelewska@gmail.com) - konsultacje dla rodziców odbywają się we wtorki od 8 do 9 (po wcześniejszym umówieniu)

Anna Zuchora – logopeda, pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający (azuchora.p424@gmail.com) - konsultacje dla rodziców odbywają się w poniedziałki i piątki od 8:30 do 9 (po wcześniejszym umówieniu)

Natasza Sołdacka – psycholog, nauczyciel wspomagający, terapeuta SI (nsoldacka@gmail.com)

Katarzyna Łuczak – nauczyciel wspomagający